Pojištění Spoření Úvěry Společnost Kariéra Kontakty On-line pojištění
Firem a podnikatelů Osob Soukromého majetku Vozidel Lodí, letadel a pilotů

Pojištění podnikatelů

nemovitostí | movitých věcí | přerušení provozu | odpovědnosti | profesní odpovědnosti | přepravy | průmyslu a podnikatelů | strojů | elektroniky | stavebně-montážních rizik

Pojištění nemovitostí

Předmětem pojištění mohou být:

Nejčastěji pojišťovaná rizika:

Pojistná ochrana a cena tohoto pojištění se odvíjí od hodnoty nemovitostí, od lokality, od vybraných rizik a souvisejících limitů plnění, od toho, zda se nemovitost pojišťuje na cenu novou nebo obecnou, od technického stavu nemovitosti, od způsobu a stavu zabezpečení, od druhu provozované činnosti, od spoluúčasti, od …, od …, od…

Provedeme prohlídku budov a staveb, poradíme s pojistnou hodnotou a dalšími prvky, určujícími kvalitu a cenu pojištění.

Pojištění nemovitostí patří k základním druhům pojištění. Je všeobecně využíváno a známo. Přesto Vás mohou některé pojišťovny překvapit skladbou rizik, výší pojistného nebo při likvidaci škodních událostí. V dobrém i špatném. Faktorů ovlivňujících kvalitu a cenu pojištění jsou desítky. Pomůžeme Vám vybrat si optimální pojistnou ochranu za odpovídající cenu.

Proti kterým rizikům a na jakou cenu se pojistit? Optimální pojistnou ochranu za optimální cenu lze dosáhnout kombinací rizik, limitů plnění a spoluúčastí na základě znalosti místa pojištění a druhu provozované činnosti u jednotlivých budov a staveb.

Pojištění movitých věcí

Pojistit např. počítače na novou cenu nebo na obecnou cenu? Mám majetek dostatečně zabezpečen proti odcizení? Jaké zabezpečení vyžaduje ta která pojišťovna? Víte, že se amortizace u různých pojišťoven liší? A proč mně pojišťovna nechce plnit, došlo-li k zahoření?

Předmětem pojištění jsou například:

Nejčastěji pojišťovaná rizika:

Pojištění přerušení provozu

Pojištění přerušení nebo omezení provozu zmírňuje ekonomické následky způsobené zastavením provozu např. po požáru.

Předmětem pojištění jsou:

Pojištění odpovědnosti

Pojištění profesní odpovědnosti

Je určeno pro jednotlivce i společnosti, které způsobí jinému škodu v důsledku své profesní činnosti např. opomenutím, špatným rozhodnutím, apod. Pojištění se vztahuje na:

Příklady profesí, kterým je toto pojištění určeno:

K tomuto pojištění patří mnoho omezení při plnění. Poraďte se už před jeho uzavřením!

Za příplatek bývá nabízena možnost zpětného krytí.

 

Pojištění přepravy

Pro subjekty působící v dopravě je k dispozici několik pojistných produktů, a to zejména:

Jsme samozřejmě připraveni nabídnout vám pojištění motorových vozidel i všech jiných dopravních prostředků. Vašim řidičům poradíme, které pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnavateli je pro ně nejvhodnější.

Příklady z praxe

  1. Firma – mezinárodní nákladní autodopravce požaduje takové pojištění, aby krylo škody, které způsobí jeho řidiči na přepravovaném zboží a to i v zahraničí. Bojí se např. zaviněné havárie.
  2. Firma vyrábějící spotřební zboží provádí rozvoz tohoto zboží svými vlastními vozidly. Potřebuje mít toto zboží pojištěno po celou dobu, tedy nejen ve svém sídle při výrobě a skladování. Bojí se rizika havárie a odcizení během rozvozu.
  3. Dopravce vstupuje do výběrového řízení na opakovanou přepravu nápojů. Součástí podmínek je vhodné pojištění.

Pro koho je pojištění určeno?

Pro všechny subjekty působící v dopravě, např.:

Pro každého najdeme vhodný produkt nebo jejich kombinaci!

Na co se pojištění vztahuje?

Pojištění zásilek – vztaženo na konkrétní zboží přepravované na základě přepravní nebo zasílatelské smlouvy. Pokrývá všechna rizika v celém průběhu přepravy. Připojistit lze i zkázu zboží.

Pojištění nákladu – je určeno především pro vlastní podnikovou dopravu určenými nákladními vozidly. Nevztahuje se na nakládku a vykládku. Pokrývá určená rizika – nehoda, živelní událost, odcizení, atd.

Pojištění odpovědnosti silničního dopravce – kryje právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za škodu vzniklou jinému na věci vyplývající z přepravních smluv v důsledku nahodilé události, za kterou dopravce odpovídá.

Pojištění finanční způsobilosti dopravce – předmětem pojištění je schopnost dostát závazkům vzniklým zejména vůči státu vyplývajícím z řádného provozování silniční dopravy. Vztahuje se i na druhotnou platební neschopnost. Toto pojištění je jedním ze způsobů, jak prokázat dostupný kapitál a rezervy, tady finanční způsobilost.

Proč se má klient obrátit na Centrum pojištění?

Provedeme analýzu vašich rizik a navrhneme vám pojistnou ochranu přesně dle vašich potřeb. Naše služby v oblasti pojištění dopravních rizik zahrnují:

Pojištění průmyslu a podnikatelů

Jsme připraveno postarat se o

  • velké průmyslové podniky
  • státní správu
  • školy
  • živnostníky

Pomůžeme s rozložením rizik tak, aby nedocházelo ke zvyšování pojistného z důvodu nepříznivého škodního průběhu.

 

Pojištění strojů

Pojištění strojů a zařízení, a jejich příslušenství. Je určeno pro stacionární i pojízdné stroje a zařízení a to buď jmenovitě určené a nebo soubor strojů. Jedná se například o:

Pojistné krytí se vztahuje zejména na

V kombinaci se živelním pojištěním, popř. pojištěním proti odcizení, poskytuje all-riskovou ochranu.

Pojištění elektroniky

Pojištění elektroniky je all-riskové pojištění, kryje všechna rizika, která nejsou vyloučena.

Je určeno pro jmenovitě určená jednotlivá zařízení a nebo soubor zařízení.

Pojistné krytí se vztahuje zejména na:

Předmětem pojištění mohou být například:

Pojištění stavebně-montážních rizik (CAR/EAR)

Tato pojištění jsou určena pro všechny subjekty, které se podílejí na jakékoli stavební nebo montážní činnosti. Je to soubor různých pojištění na rizika, která se mohou během stavebně-montážních prací vyskytnout. Správným výběrem lze docílit pokrytí všech hrozících rizik.

Příklady z praxe

  1. Firma provádí zemní a výkopové práce. Má obavu z následků chyb, které mohou vzniknou např. při hloubení výkopu (sesuv půdy, pád chodce do výkopu, ...). Dále se obává o svůj majetek na stavbě – stavební stroje, nářadí.
  2. Firma zabývající se výstavbou rodinných domků. Jedná se o dřevěné domy, montované převážně v zahraničí. Potřebuje se zajistit proti škodám na materiálu a vyrobených dílech domu nejen při přepravě ale i krátkodobém uskladnění na místě stavby – montáže, tak při samotné montáži a manipulaci s hotovými díly. Chce být chráněna i před následky škod, které mohou způsobit její zaměstnanci dalším subjektům činným na této stavbě.
  3. Firma je investorem při výstavbě dvou bytových domů. Má sjednaný úvěr u banky. Podmínkou pro uvolnění peněz z úvěru je, aby investor měl pojištěnu tuto budovu včetně zařízení staveniště, stavebních strojů (jeřáb, silo, ...) a odpovědnosti z činnosti.

Pro koho je určeno?

Toto pojištění je určeno pro všechny, komu hrozí riziko vzniku škody ze stavby nebo montáže budovaného díla:

Na co se pojištění vztahuje?

Jedná se o all-riskové pojištění, které kryje veškeré náhlé a nepředvídatelné škody. Základním účelem pojištění je nabídnout přiměřenou a úplnou ochranu v průběhu montáže nebo stavby. Předmětem pojištění může být:

Proč se má klient obrátit na Centrum pojištění?

Struktura stavebního a montážního pojištění se u jednotlivých pojišťoven výrazně odlišuje a při výběru pojišťovny je třeba přihlížet i k řadě výluk a omezení. Naše společnost věnuje velkou pozornost flexibilnímu a vysoce kvalifikovanému přístupu k potřebám svých klientů. Sestavíme vám pojistnou ochranu dle vašich pojistných potřeb (vybereme vhodnou pojistnou ochranu od těch pojišťoven, které optimálně zabezpečí vaše potřeby).

Často se na nás obracejí firmy, po kterých investor nebo zadavatel vyžaduje pojištění na předmětnou akci. V tomto případě dovedeme vhodnou kombinací všech faktorů sestavit takové pojištění, které uspokojí jak zadavatele, tak i finanční možnosti zmíněné firmy.

Naše služby v oblasti stavebně-montážního pojištění zahrnují:

© Centrum pojištění 2011-2012
1. AZ Makléřská, s.r.o.